KROWY MLECZNE

BADANIE POZIOMU KOMÓREK SOMATYCZNYCH W KROWACH MLECZNYCH
Gdy mleko jest odbierane w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego, jest automatycznie sprawdzane pod kątem poziomu obecnych komórek somatycznych. Całe mleko zawiera pewien poziom komórek somatycznych; poziom obecnych komórek jest wskaźnikiem jakości mleka i zdrowia krów. Ilekroć krowa jest narażona na stres, taki jak uraz lub choroba, wzrasta liczba komórek. To jest Matka Natura w akcji – białe krwinki są stworzone, aby zwalczać zagrożenia.
Monitorowano liczbę komórek somatycznych w całym stadzie doju przez kilka miesięcy, podłączając i odłączając Blushield  z obory mlecznej. Wyniki były spójne. Najwyższy poziom osiągnięto, gdy w oborze nie było Blushield- wynosił on 420, przy średnim odczycie przy 360. Najniższy odczyt w okresie, w którym w oborze był podłączony Blushield wynosił 120, przy średnim odczycie 140.
Oczywiście krowy nie mają zmian liczby komórek z powodu czynników psychosomatycznych.